Artikel 1 – Definities

 1. Profkratom, gevestigd te Amsterdam, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met het aanbod wordt bedoeld de producten die Profkratom aanbied en de bijbehorende voorwaarde.
 5. Met de overeenkomt wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van goederen namens verkoper aan koper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat door partijen schriftelijk is afgesproken.


Artikel 3 – Het aanbod

 1. De koper dient 18 jaar of ouder te zijn voordat deze over kan gaan tot aankoop.

 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper.

 4. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade aan gezondheid van de koper of andere uit verkeerd gebruik van het aanbod door de koper voortvloeiende materiële of immateriële schade.

 5. De koper is verantwoordelijk voor kennis en inzicht van wetten, regels en restricties aangaande het aanbod. 

   

 6. Het risico van verlies van het product en de aansprakelijkheid wordt overgedragen aan de koper zodra een bestelling ons magazijn verlaat. 


Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch wil betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De verkoper behoudt zich het recht voor om een verkoop of levering te weigeren zonder opgaaf van reden.


Artikel 5 – Betaling & Prijzen

 1. De volledige koopsom wordt door koper direct voldaan bij het afrekenen.
 2. De op de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 6 – Uitvoering & Levering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestellingen en bij de uitvoering ervan.

 2. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem doet afleveren.

 3. Indien koper levering weigert, dan is verkoper gerechtigd de kosten te verhalen bij de koper.

 4. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een verplicht termijn.

 5. Zodra de gekochte producten door de koper zijn ontvangen, gaat het risico voor schade over van verkoper naar koper.


Artikel 7 – Onderzoek

 1. Koper is gehouden om na levering van de producten deze binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit.
 2. Beschadigingen of tekorten dienen binnen 10 werkdagen na de dag van levering door koper schriftelijk te worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht heeft de verkoper het recht om dit te herstellen doormiddel van óf het product opnieuw te leveren óf een creditnota te sturen voor dat deel van de verkoopprijs.
 4. Gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten van dezelfde levering.


Artikel 8 – Garanties

 1. Verkoper garandeert dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. De garantie van de verkochte producten door verkoper, geldt tot 14 dagen na ontvangst.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gekochte wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet is bestemd.


Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Koper is verplicht klachten over de geleverde producten direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een gedetailleerde omschrijving, zodat de verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper verplicht deze klacht op te lossen.


Artikel 10 – Herroepingsrecht

 1. De koper heeft het recht om na ontvangst van de bestelling de aankoop binnen 14 dagen alsnog te annuleren. De termijn start vanaf het moment dat de bestelling door de koper is ontvangen.
 2. De koper kan hiervoor het herroepingsformulier gebruiken.
  -Download het formulier: Herroepingsformulier
  -Vul in en verzend naar: [email protected]
 3. Tijdens de bedenktijd zal koper netjes omgaan met het product. Indien koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan zal de koper het product onbeschadigd en in de originele verpakking aan verkoper retourneren.


Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien verkoper niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze niet aansprakelijk voor de eventueel geleden schade van de koper.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: als na het plaatsen van de bestelling de verkoper door verandering van de regels met betrekking tot Kratom, de producten onmogelijk kan verzenden.
 3. Tevens wordt er verstaan onder overmacht: wanneer de toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is niet aan de contractuele verplichtingen kunnen voldoen.
 4. Indien zich een bovengenoemde situatie voordoet worden zolang de verkoper daar niet aan kan voldoen de verplichtingen opgeschort. Indien het 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft koper het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. Dit kan alleen gedaan worden via een aangetekende brief.


Artikel 12 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, plaatjes, video’s, geluiden en technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren, zijn beschermd met auteursrecht. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, is zonder schriftelijke toestemming van de beheerder ten strengste verboden.


Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar “Profkratom” is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 


Artikel 14 – Bedrijfsgegevens

ProfKratom.com
Keurenplein 41 (A3511)
1069 CD Amsterdam
Nederland

Email: [email protected]
Phone: +31 (0)20 777 53 86 (op werkdagen: 09.00-18.00)

KvK-nummer: 73243345
BTW-nummer: NL001731569B69